Regulamin Panelu Klientów Carrefour

 1. Informacje ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z panelu internetowego badania rynku, Panel Klientów Carrefour zwanego dalej „Panelem”, dostępnego pod adresem www.satysfakcja.carrefour.pl, prowadzonym na rzecz Carrefour Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ulica Targowa 72 (03-734), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020710, posiadającą numer NIP 937-00-08-168, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.970.718.050 zł, zwaną dalej Organizatorem. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: panel@carrefoursatysfakcja.pl
  2. Każda osoba, która wyrazi chęć uczestniczenia w Panelu, jest zobowiązania zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść w procesie rejestracji, a także zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Słowniczek użytych pojęć

  1. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
   1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania oraz korzystania z Panelu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Organizatora, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
   2. Organizator - Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000020710, NIP: 937-00-08-138, kapitał zakładowy w wysokości 1.970.718.050 zł;
   3. Podmioty Współpracujące - Kantar Polska S.A. z siedzibą pod adresem: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059619, kapitał zakładowy 1 000 000,00 PLN wpłacony w całości, NIP: 526 021 18 19, REGON: 011003524 oraz inne, z którymi Organizator podejmuje lub podejmie współpracę związaną z funkcjonowaniem Panelu i przeprowadzania analiz i badań rynkowych, a także satysfakcji klienta;
   4. Panel - platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.satysfakcja.carrefour.pl, w której prezentowane są ankiety internetowe skierowane do wybranych Użytkowników.
   5. Użytkownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki uczestnictwa w Panelu określone w niniejszym Regulaminie;
   6. Formularz Rejestracyjny - formularz zawierający dane osobowe oraz pytania o preferencje zakupowe osoby przystępującej do Panelu, który znajduje się na stronie internetowej www.satysfakcja.carrefour.pl;
   7. Login - adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Panelu.
   8. Ankieta - zestaw pytań w formie ankiety internetowej, mających na celu badanie satysfakcji Użytkowników z zakupów w Sklepach Carrefour, a także badanie marketingowe preferencji klientów;
   9. Mini sonda - jedno pytanie wraz z odpowiedziami do wyboru, umieszczona na stronie głównej Panelu po zalogowaniu;
   10. Punkty - punkty przyznawane Użytkownikowi zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu za wypełnienie Ankiety;
   11. e-Kupon - e-Kupon jest to unikalny kod kreskowy generowany w Panelu dla danego Użytkownika. Wydruk e-Kuponu lub okazanie go w wersji elektronicznej na ekranie telefonu jest konieczny do otrzymania e-Bonu Carrefour w Sklepach Carrefour.
   12. e-Bon Carrefour - bon zakupowy Carrefour z unikalnym kodem kreskowym wydawany Użytkownikowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wzór e-Bonu Carrefour wydawanego Użytkownikowi zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
   13. Sklep Carrefour - hipermarkety należące do sieci Carrefour, supermarkety Carrefour Market, Carrefour Express, Supeco wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady prowadzenia Panelu

  1. Panel umożliwia wyrażenie przez Użytkowników opinii na temat zakupów w Sklepach Carrefour, a także przekazać opinie i informacje na temat preferencji zakupowych przede wszystkim za pomocą Ankiet, wypełnianych przez wybranych Użytkowników.
  2. Użytkownicy mogą wypełniać jedynie Ankiety, do których wypełnienia zostali zaproszeni za pomocą zaproszenia mailowego przesyłanego przez Organizatora na wskazany przez Użytkownika adres mailowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy Mini sondy.
  3. Po zarejestrowaniu się w Panelu Użytkownik zostaje przypisany do jednego Sklepu Carrefour i otrzymuje Ankiety dotyczące tego Sklepu. Nie jest możliwe otrzymywanie wielu Ankiet dla różnych sklepów.
  4. W związku z korzystaniem z Panelu, Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie, z uwzględnieniem treści ust. 4 poniżej.
  5. Użytkownik za prawidłowe wypełnienie Ankiety otrzymuje wskazaną w Ankiecie liczbę punktów, lecz nie mniej niż 100 punktów, które są gromadzone na indywidualnym koncie Użytkownika. Ankieta, w której Użytkownik nie zaznaczył wszystkich wymaganych odpowiedzi lub nie spełnia wszystkich określonych dla danej ankiety warunków (np. nie posiada aplikacji „Mój Carrefour”) nie jest uznawana za prawidłowo wypełnioną i Użytkownikowi nie przysługują za nią punkty.
  6. Organizator zastrzega jednak, że Ankiety, które dotyczą oceny zakupów w Sklepach Carrefour mogą być wypełniane przez Użytkowników, którzy dokonali zakupów w Sklepach Carrefour w terminie nie dłuższym niż w ciągu miesiąca przed datą wypełnienia Ankiety. W przypadku rozpoczęcia wypełnienia Ankiety przez Użytkownika, który nie spełnia tego kryterium, punkty nie będą przyznawane.
  7. Użytkownik nie otrzymuje punktów za wypełnienie Mini sondy.
  8. Wszystkie umieszczone w Panelu treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, Ankiety są chronione prawem, a ich wykorzystanie niezgodnie z niniejszym Regulaminem jest bezprawne.
  9. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Panelu zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Panelu bądź konta innych Użytkowników.
  10. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności zabronione jest tworzenie fikcyjnych Kont w celu pozyskania w sposób nieuprawniony dodatkowych e-Bonów. W przypadku, gdy Użytkownik dopuści się nieuczciwych działań, w szczególności działań mających na celu pozyskanie e-Bonów w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa, Organizator ma prawo zablokować lub usunąć Konto takiego Użytkownika, anulować Punkty przyznane Użytkownikowi na skutek nieuprawnionych działań Użytkownika lub odmówić realizacji e-Bonów, które Użytkownik pozyskał w rezultacie takich działań lub podjąć wobec Użytkownika inne kroki przewidziane przepisami prawa.
  11. Użytkownik nie ma prawa wprowadzać do Panelu treści o charakterze bezprawnym, a także o charakterze obraźliwym bądź naruszającym zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Organizator zastrzega możliwość niezwłocznego usunięcia takich treści
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Panelu, oraz jego używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
  13. Organizator zapewnia, iż będzie dążył do tego, aby funkcjonalność i sprawność działania Panelu była jak najlepsza. W związku z tym, Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Panelu w celu usunięcia awarii bądź poprawy funkcjonalności.
  14. W przypadku pojawienia się błędów w funkcjonowaniu Panelu, Użytkownik ma prawo zgłosić ten fakt Organizatorowi, który niezwłocznie podejmie starania o przywrócenie funkcjonalności Panelu.
 4. Warunki uczestnictwa w Panelu

  1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Panelu, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych niniejszym Regulaminem, może wypełnić Formularz Rejestracyjny wraz z akceptacją warunków korzystania z Panelu.
  2. Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest odpowiedzialna bądź współodpowiedzialna za zakupy spożywcze (w sklepach typu hipermarket/ supermarket/ osiedlowy sklep spożywczy/sklep dyskontowy) dla swojego gospodarstwa domowego.
  3. Użytkownikiem nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora - Carrefour Polska.
  4. W celu informowania użytkownika o pojawiających się Ankietach w Panelu Klientów, Organizator będzie przesyłał powiadomienie mailowe na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji. Informacje handlowe będą przesyłane - na adres wskazany przez Użytkownika - tylko w przypadku wyrażenia przez niego odpowiedniej zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Do korzystania z Panelu, konieczne jest spełnienie przez system komputerowy Użytkownika następujących wymagań:
   1. połączenie z siecią Internet
   2. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 6 i nowsze wersje, Mozilla Firefox 3.0 i nowsze wersje, Apple Safari oraz Google Chrome
   3. system operacyjny: OS X (Mac), Google Chromium OS, Microsoft Windows
   4. włączona obsługa plików cookies.
  5. Jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika Panelu warunków określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez niezgodne z Regulaminem korzystanie z Panelu, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących Użytkownikowi z tytułu udziału w Panelu uprawnień, łącznie z wykluczeniem z Panelu, a w konsekwencji utratą zebranych punktów.
 5. Rejestracja

  1. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego, osoba zainteresowana uczestnictwem w Panelu podaje następujące informacje:
   1. płeć
   2. rok urodzenia
   3. obecne miejsce zamieszkania
   4. kod pocztowy właściwy dla obecnego miejsca zamieszkania
   5. imię i nazwisko
   6. adres poczty elektronicznej (e-mail), a także hasło, które będzie używane do logowania się do Panelu
   7. numer telefonu komórkowego
   8. numer karty mobilnej w aplikacji „Mój Carrefour” lub numer karty „Rodzinka”
  2. W toku działania Panelu, Użytkownik może udzielić dobrowolnej zgody na przetwarzanie innych przekazanych przez niego danych, takich jak:
   • status zawodowy
   • liczba i wiek dzieci w gospodarstwie domowym
   • liczba osób w gospodarstwie domowym.
  3. W trakcie procesu rejestracji osoba zainteresowana uczestnictwem w Panelu jest obowiązana zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia. Oświadczenia w tym zakresie są składane poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok właściwej treści oświadczenia.
  4. Login do Panelu stanowi adres e-mail podany przy rejestracji.
  5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma od Organizatora, na podany przez siebie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz ze wskazaniem Loginu oraz podanego przy rejestracji hasła, niezbędnych do zalogowania się w Panelu.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rejestracji w Panelu Klientów Carrefour.
  7. Każda osoba może zarejestrować się w Panelu tylko jeden raz i utworzyć tylko jedno Konto.
  8. Rejestracja w Panelu, polegająca na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, nie jest Ankietą, i punkty nie są za nią przyznawane.
 6. Dane osobowe

  1. Administratorem danych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej 72.
  2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@carrefour.pl telefonicznie pod numerem + 48 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie Panelu Klientów Carrefour będącym internetowym panelem badania rynku tj. w szczególności założenia i obsługi konta klienta w Panelu Klienta Carrefour oraz przeprowadzenia analiz i badań rynkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych fakultatywnych– podstawą prawną jest zgoda;
   2. analitycznym i statystycznym, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej, w tym sytuacji i perspektyw gospodarczych Administratora,
   3. komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną, a w przypadku wyrażenia zgody zawartej w innych oświadczeniach uzasadnionym interesem jest również prowadzenie komunikacji marketingowej przy wykorzystaniu innych kanałów komunikacyjnych, na które wyraził(a) Pani/Pan zgodę (e-mail lub SMS/MMS);
   4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, dostawcom usług przechowywania dokumentów.
  6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w programie Panel Klientów Carrefour , zaś w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do czasu usunięcia konta w programie Panel Klientów Carrefour. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych oraz w celu analitycznym i statystycznym, dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
  7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  9. Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, dla których podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora, wskazanym w pkt. 4 lit. d, oraz względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu analitycznym i statystycznym, wskazanym w pkt. 4 lit. b.
  11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  12. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy, z wyłączeniem danych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych oznaczonych jako obowiązkowe będzie skutkował niemożliwością wykonania umowy.
  13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na jego stronie internetowej w zakładcePolityka prywatności.
 7. Zasady wykorzystania zgromadzonych Punktów i ich wymiana na e-Bony Carrefour

  1. Zgromadzone przez Użytkownika punkty podlegają wymianie na e-Bony Carrefour, w ten sposób, że każde 100 punktów upoważnia do otrzymania e-Bonu o wartości 5 zł.
  2. Wymiana punktów na e-Bony Carrefour będzie odbywała się na podstawie e-Kuponu, który będzie generowany dla danego Użytkownika.
  3. e-Kupon ma określony termin ważności, w trakcie którego Użytkownik może wymienić go na e-Bon Carrefour, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 10 dni. Po upływie daty ważności wymiana nie będzie możliwa.
  4. e-Kupon nie podlega wymianie ani zwrotowi.
  5. Warunkiem wymiany e-Kuponu na e-Bon Carrefour będzie dokonanie zakupu produktów w Sklepach Carrefour w dniu wymiany.
  6. W trakcie uiszczania ceny zakupu produktów w kasie Sklepu Carrefour, Użytkownik po przekazaniu e-Kuponu może otrzymać e-Bon Carrefour o wartości zgodnej z ilością punktów na e-Kuponie według ust. 1 powyżej.
   • W Sklepach Carrefour możliwa jest wymiana maksymalnie 5 e-Kuponów podczas jednej transakcji w ciągu jednego dnia.
   • Wymiana e-Kuponów w kasie sklepu polega na wydruku jednego e-Bonu o wartości równej sumie wymienianych e-Kuponów:

   • Liczba e-Kuponów wymienianych podczas jednej transakcji Wartość otrzymanego e-Bonu
    1 e-Kupon 5 zł
    2 e-Kupony 10 zł
    3 e-Kupony 15 zł
    4 e-Kupony 20 zł
    5 e-Kuponów 25 zł
    6 lub więcej e-Kuponów Podczas jednej transakcji w sklepie w jednym dniu nie jest możliwa wymiana większej liczby niż 5 e-Kuponów

  7. e-Bon Carrefour jest bonem zakupowym na okaziciela, uprawniającym okaziciela e-Bonu Carrefour do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane do sprzedaży w Sklepach Carrefour.
  8. e-Bon Carrefour podlega realizacji wyłącznie w terminie na nim określonym. Okres ważności e-Bonu rozpoczyna się następnego dnia po wydaniu go Użytkownikowi, a kończy 30 dni od daty jego wydania Użytkownikowi.
  9. W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa od wartości nominalnej e-Bonu Carrefour, Sklep Carrefour nie zwraca różnicy pomiędzy wartością zakupionych produktów, a wartością e-Bonu Carrefour.
  10. W przypadku, gdy wartość produktów będzie wyższa od wartości e-Bonu Carrefour, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę.
  11. e-Bony Carrefour nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego.
  12. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-Bonu Carrefour po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-Bonu Carrefour nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
  13. e-Bony Carrefour nie są realizowane w kasach samoobsługowych.
  14. e-Bon Carrefour nie podlega wymianie ani zwrotowi.
 8. Postępowanie reklamacyjne

  1. Prawo do składania reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Panelu, służy każdemu Użytkownikowi.
  2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu e-mail: panel@carrefoursatysfakcja.pl
  3. Reklamacja musi zawierać Imię i nazwisko Użytkownika, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
  4. Organizator rozpatruje reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni od daty jej złożenia przez Użytkownika.
  6. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  7. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym; w szczególności do dochodzenia przez Użytkownika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku ze świadczeniem Usług nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Panel jest prowadzony przez czas nieokreślony, a niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 roku.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia prowadzenia Panelu w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Użytkownika poprzez ogłoszenie tej informacji z 30-dniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Panelu lub poprzez przesłanie listu na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym. W tym czasie Użytkownik ma prawo wygenerowania w Panelu e-Kuponu. W przypadku zakończenia prowadzenia Panelu, Użytkownik ma prawo realizacji przyznanych mu e-Kuponów najpóźniej w terminie na nich określonych. W innych przypadkach, w szczególności nieskorzystania z ww. prawa lub niewykorzystania wszystkich Punktów, Uczestnik nie ma prawa do zgłaszania roszczeń z powyższego tytułu
  3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i załączników do niego z ważnych przyczyn, tj.:
   1. spowodowanych działaniem siły wyższej,
   2. zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora lub zaprzestania prowadzenia przez Organizatora działalności gospodarczej,
   3. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez odpowiednie organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,
   4. zaoferowania Użytkownikom dodatkowych korzyści lub udogodnień,
   5. z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi u Organizatora, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Użytkowników lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.
  4. O zmianach w treści Regulaminu bądź załączników do niego, Użytkownik zostanie powiadomiony, z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Panelu ww. zmian wprowadzanych w Regulaminie, załącznikach do niego lub poprzez przesłanie listu na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Ogłoszenie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia uczestnictwa w Panelu, jeżeli Użytkownik nie wypowie swojego uczestnictwa w Programie w terminie jednego miesiąca od jego zmiany, uznaje się, iż Użytkownik wyraża zgodę na wprowadzoną zmianę
  5. Użytkownik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Panelu w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Panelu za pomocą specjalnego narzędzia dostępnego w Panelu przeznaczonego do tego celu, przesłanie stosowanego oświadczenia na adres e-mail: panel@carrefoursatysfakcja.pl lub przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: Kantar Polska S.A., Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, z dopiskiem: „Panel Klientów Carrefour”.
  6. Rezygnacja z uczestnictwa w Panelu oznacza likwidację indywidualnego konta Użytkownika w Panelu przy czym Organizator będzie w dalszym ciągu uprawniony do korzystania z wszelkich efektów uczestnictwa Użytkownika w Panelu, w szczególności wypełnionych przez Użytkownika w czasie jego uczestnictwa w Panelu Ankiet.
  7. Po zakończeniu Panelu bądź rezygnacji z uczestnictwa w Panelu nie będzie możliwe gromadzenie ani wykorzystanie zgromadzonych przez Użytkownika punktów.
  8. W sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.