Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej 72.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], telefonicznie pod numerem + 48 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected], telefonicznie pod numerem +48 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie Panelu Klientów Carrefour będącym internetowym panelem badania rynku tj. w szczególności założenia i obsługi konta klienta w Panelu Klienta Carrefour oraz przeprowadzenia analiz i badań rynkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
  2. analitycznym i statystycznym, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej, w tym sytuacji i perspektyw gospodarczych Administratora.
  3. komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną.
  4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, dostawcom usług przechowywania dokumentów, agencjom badawczym.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w programie Panel Klientów Carrefour. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych oraz w celu analitycznym i statystycznym, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia powyższych zgód lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności na stronie: https://www.carrefour.pl/polityka-prywatnosci/.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, dla których podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora, wskazanym w pkt. 4 lit. d, oraz względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu analitycznym i statystycznym, wskazanym w pkt. 4 lit. b.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy, z wyłączeniem danych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych oznaczonych jako obowiązkowe będzie skutkował niemożliwością wykonania umowy.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na jego stronie internetowej w zakładce Prywatność: https://www.carrefour.pl/polityka-prywatnosci/.